Aan: SVB Zaandam, RDW, College voor Zorgverzekeringen, Ombudsman Zorgverzekeringen, Nationale Ombudsman, NVVE

CC: dhr. Paul J. Möhlmann – Burgemeester van Oostzaan, dhr. Peter Visser (Gemeentebelangen) – Wethouder van Oostzaan, UWV, Doorn-, Univé-, PWZ Verzekeringen, familie, vrienden en bekenden.

Onderwerp: verzoek tot vrijstelling van (zorg)verzekeringen wegens Gewetensbezwaren

Oostzaan, 9 november 2006


Dit document doet een poging om mijn argumenten betreffende (zorg)verzekeringen aan u duidelijk te maken. Mijn voornaamste bezwaar is gericht op de zorgverzekering. Een kort verhaal over mijn achtergrond: Ik studeerde af in de Informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam in 1990. Mijn oorspronkelijke afstudeerrichting was verschoven van de medische informatica naar de algemene richting. Daarna heb ik ruim 10 jaar mijn beroep uitgeoefend in deze branche. Sinds 1994 (na mijn scheiding) ben ik aldoor bezig om mijn bekwaamheid in de spirituele, natuur- en oosterse geneeskunst te verbreden. Momenteel ben ik bezig om hieruit mijn verdiensten aan te bieden en deze te professionaliseren om in mijn eigen levensonderhoud te voorzien.

De argumenten zijn samengevat in deze 3 punten:

1. de wens om de volle (zelf)verantwoordelijk­heid ongestoord te dragen over mijn leven (doen en laten)
2. gebrekkigheid van de “reguliere” Nederlandse medische geneeskunde / behandeling
3. rijksfinanciële bijdrage voor de (zorg)­verzekering is onredelijk en ondragelijk

Toelichting:

1.    Het gros van de Nederlandse bevolking is eraan gewend geraakt om geen (eigen)­verantwoording te dragen. Hierdoor ontstaat o.a. de weigering voor het persoonlijk opkomen voor elkaar. Dit is geïnstitutionaliseerd. Als er bijvoorbeeld ongeregeldheden op straat plaats vinden of als je buurman/vrouw dood is, neemt een ieder de schouders op: “Ik bemoei me er maar niet mee”. Daarom komt het in Nederland regelmatig voor dat buren pas gealarmeerd worden en actie ondernemen als ze daarmee hun eigen belang kunnen dienen: van die verschrikkelijke  lijkgeur verlost worden. De buurman/vrouw moet dus al een tijdje dood hebben gelegen in hun eigen huis.

Zieken zijn gewend hun leven te leggen in andermans hand (doctoren, advocaten, verzekeringen, ...). Hierdoor leert men niet om te gaan met eigen leven en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. De kennis van (de werking van) eigen lichaam en geest blijft hierdoor achterwege.
Ik vertrouw (liever) mijn leven op niets en niemand anders aan God.

2.    Het Nederlandse medische systeem, de gezondheidszorg, drijft alléén op geld! De echte motivatie van de gezondheidszorg hier is alleen maar geld. Geld staat centraal, de echte gezondheid van de mens is secundair. Vaak zie je zelfs dat dit een dekmantel is om het hoofddoel te bereiken: eigen roem en zelfverrijking. Hebzucht naar eer en materie staat centraal. Daarom worden de ziekenhuizen en alles wat daaromheen hangt steeds vetter en vetter met de jaren. De ziekenhuizen worden alsmaar luxer en luxer, rijker en rijker met de dag.

Door mijn zeer slechte ervaringen met de westerse, Nederlandse geneeskunde, zie ik er pertinent vanaf om maar met één vinger aangeraakt te worden door mensen uit deze instanties buiten mijn wil om.

Verzekeringsmaatschappijen en helaas óók de Nederlandse staat en wetgeving hebben zich schuldig gemaakt aan het INBOEZEMEN VAN ANGST van het volk. “Stel je voor dat je ziek wordt... wie gaat dat allemaal betalen?” Denken dat geld überhaupt de oplossing is voor ziekten (en problemen i.h.a.) is helemaal uit den boze. Misleiding van de eerste orde!!!

“Waarom gelddonatie aan fondsen voor/aan hartpatiënten geven als ze toch niet luisteren of blijven weigeren om te luisteren naar het eigen hart (gezond verstand)!!!” en aan astmafondsen als men toch niet ophoudt met de lucht te vervuilen; aan reumafondsen als men blijft weigeren om rust te nemen en starre opvattingen erop wil blijven houden; aan kankerfondsen als men boosheid blijft onderdrukken en maar doorgaat met het negeren van signalen van het lichaam dat er een hoop dingen in het leven die gewoon niet kloppen; aan Aids-fondsen als men maar niet ophoudt met ...

Welke grote wereldmeester(es), wijsgeer of enige (religieuze) stroming heeft ons ooit geleerd dat geld zelfs maar één probleem op kan lossen, laat staan “de” oplossing is voor alle problemen. Integendeel: GELD IS DE BRON VAN ALLE KWAAD in deze wereld. Dat deze dwaling in deze tijd zich als een vergevorderd kankergezwel uitzaait, daar is treurig genoeg géén medicijn meer tegen opgewassen. Wie kent het begin van deze dwaling in Nederland niet: “Geld maakt niet gelukkig, maar het is wel handig om het te hebben”. Dit sluwe duivelsgefluister voedt de hebzucht (eerste van de 5 bronnen, wortels van kwaad en ziekte) van het gros van de wereldbevolking.

We zijn de oude wijzen vergeten ... deze beschavingen zijn uitgeroeid door de steeds groeiende hebzucht, kwaad, in de wereld ... de Indianen met hun natuurgeneeskunde (medicijnmannen), de Aboriginals en de nu bijna uitgeroeide Tibetanen ... Wie kan deze WAANZIN nog stoppen??? Kijk naar de Tibetanen, nu ’t nog kan ... leer van ze hoe ze in het leven staan ... “Wij nemen van de natuur wat we per dag nodig hebben, wij slaan niets op voor morgen. Op deze manier behouden we de harmonie in ons leven met de natuur”.

Daarom lijkt het gebruik van gezond verstand (het hart) uit te sterven en het religieusbewustzijn op te houden te bestaan om plaats te maken voor geestelijke vertroebeling en mentale vergiftiging. "Stel je voor zég ... als je je gezond verstand laat spreken dan betekent dit gewoon het einde van het kapitalisme."

Aan de gezonde basisontwikkeling van de mens (scholen en opleidingen) wordt veel te weinig geïnvesteerd: dit brengt economisch gezien toch weinig op. Daarom worden de basis en middelbare scholen met overvolle klassen bemand: die zijn immers (tot) fabrieken (ver)worden om mensen te creëren tot apparaten om de economie te voeden.
 Terrorisme is het product van de maatschappij: een radeloos antwoord (machteloosheid) op de WAANZIN in de LIEFDELOZE wereld vol met HEBZUCHT, ANGST en ARROGANTIE.

De Nederlandse wetgeving hoort zich te conformeren aan (en te vallen onder) de jurisdictie en jurisprudentie van de Universele Kosmische wetten van Recht en Gerechtigheid i.p.v. aan (en onder) hebzucht. Een verzekering is een ontkenning van ieders eigen verantwoordelijkheid. Verzekeringsplicht is een vorm van schending van mensenrechten.

Refererend aan het nieuwe zorgstelsel 2006 (
www.vakcentralemhp.nl/docs/zorgstelsel.pdf):

Twee groepen zijn niet verplicht om zich te verzekeren:

1. Militairen in werkelijke dienst: Voor de zorgverlening aan militairen in actieve dienst beschikt het Ministerie van Defensie over eigen geneeskundige diensten. Daarom zijn militairen uitgezonderd van de Zorgverzekeringswet. De eventuele partner en kinderen van militairen zijn wel verzekeringsplichtig.

2. Gemoedsbezwaarden: Gemoedsbezwaarden zijn personen die principiële bezwaren hebben tegen verzekeringen. Zij moeten zich aanmelden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB stuurt vervolgens een verklaring, waarin staat dat men voor een of meer sociale verzekeringswetten als gemoedsbezwaarde wordt beschouwd. Gevolg hiervan is dat de rechten noch de plichten op de betreffende persoon van toepassing zijn. Gemoedsbezwaarden zijn geen premie verschuldigd en ontvangen ook geen vergoeding. Wel is een premievervangende inkomstenbelasting verschuldigd. Dit om te voorkomen dat louter en alleen financiële overwegingen ten grondslag liggen aan de keuze om als gemoedsbezwaarde te worden aangemerkt. Voor de Zorgverzekeringswet is een bijzondere regeling getroffen. De Belastingdienst draagt de premievervangende inkomstenbelasting af aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ opent op de naam van de gemoedsbezwaarde (en eventuele gemoedsbezwaarde gezinsleden) een rekening. Als er kosten worden gemaakt voor zorg, die normaliter verzekerd is door de Zorgverzekeringswet, kan een beroep worden gedaan op deze rekening.


De verplichte, opgedrongen, ongewenste (gezondheids)zorg, “
... efficiency in de zorg, bereikbaarheid van de zorg voor iedereen, het verplichte karakter, de verantwoordelijkheidsverdeling, de solidariteit etc, etc.” ... (zie www.minvws.nl/kamerstukken/z/2005/zorgverzekeringswet.asp), is ook nog een andere vorm van schending van mensenrechten. Een verminkte vorm van barmhartige Samaritaan: "Ik geef jou mijn zorg (of je nou wilt of niet), maar dan wel tegen betaling achteraf!!!"

Nog erger is het dat mensen, die de eigen verantwoordelijkheid willen dragen over eigen leven, met extra belasting opgescheept worden!!! Als ik dus geen kosten wil maken voor de zorg, verdwijnt dit geld naar de staatskas? Is dit niet hetzelfde als gecamoufleerde diefstal op klaarlichte dag???

[Terzijde: Door de verzekeringsinstanties en wetgeving is de Nederlandse samenleving tot een administratieve, bureaucratische, intellectuele, bekrompen, mechanistische, egoïstische, egocentrische en non-sociale samenleving geworden. Het is dus niet vreemd dat de (door ons oosterlingen genoemde) westerse (psychische problemen - eenzaamheid, depressie en overspanning, hart en vaat) ziekten in deze maatschappij huishouden.

Als de staat deze wetgeving aantoonbaar baseert op de gedachte: “Nederland is maar een klein land; er zijn niet zoveel Nederlanders op aarde; we moeten dus zuinig zijn met onze mensen”, dan vind ik dat zeker een nobel gebaar van de Nederlandse staat. Als dit echt waar zou zijn dan zou de staat een coulante regeling hebben getroffen die vergelijkbaar is met de regeling voor de militairen.]

Daarom worden de ziekenhuizen en verzekeringen en uiteindelijk ook de staat (die mee snoept aan de rijkdommen van deze instanties) steeds rijker en rijker. De verzekeringen beleggen zelfs hun geld in wapens!!! Contradictio in terminis.

De extra premies voor tandheelkunde en “alternatieve” (door bekrompenheid in Nederland zo genoemd) geneeskunde is zo hoog in vergelijking met de vergoeding die je voor “alternatieve” geneeskunde kan krijgen, dat het voor mij ONAANTREKKELIJK is om mij in Nederland te laten verzekeren..
Ik dacht dat de origine van Liberalisme in Nederland ligt. Ik dacht dat Nederland het minst bekrompen westerse land is. Of slaat dat liberalisme ook op misdaad - criminele gedachten - criminelen die beschermd worden door de wetgeving, de staat? Nederland is een paradijs voor liberalisme en criminaliteit? De verzekeringsmaatschappijen zijn er blijkbaar van bewust dat wat werkelijk goed is voor de mens beperkt gehouden moet worden. Immers, als iedereen gezond blijft, kunnen ze er niks meer aan verdienen.

Waarom dacht je dat het zo moeilijk is om geld te verdienen in het "alternatieve" circuit? Wie wil nou luxe inleveren voor echte gezondheid? Wie is nou bereid om al je hebben en houden, carrière, en alles wat je op dit moment aan het najagen bent, op te geven voor je eigen welzijn in lichaam en geest??? Daar ben je té hebzuchtig, arrogant en jaloers voor ... niet wetende dat je bezig bent je eigen ondergang te tekenen, je eigen graf aan het graven bent.

Daarom wordt de haast kosteloze maar zéér doeltreffende geneeskunst uit de oudheid vernietigd. Men is al lang vergeten dat zoveel "onkruid" (ook door bekrompenheid - lees hebzucht - zo genoemd) zo geneeskrachtig zijn. Neen, onkruid en vele andere gewassen die zo goed zijn voor ons lichaam én geest moeten plaats maken voor het wegennet en de technologische industrieën. En wat dacht je van de urinetherapie? Waarom dacht je dat de boeken die hierover uitvoerig vertellen niet meer te verkrijgen zijn? Als iedereen deze kennis zou hebben, lopen de ziekenhuizen leeg en komen de artsen ook op de werkeloosheidsbanken naast andere "zwervers".

Het zou daarentegen veel beter zijn om de autobelastingen ze met MINIMAAL 5 keer zoveel te verhogen, bij niet betalen de boete met nog eens 5xte verhogen. Evenzo de brandstofprijzen. Schiet ze maar hoog de lucht in. De staat mag immers zelf bepalen hoeveel vervuiling in ons schone Nederland aanwezig mag zijn.
Maar ja ... de staat is ook zwaar vervuld van hebzucht. Die verdient immers ook grof geld aan de auto- en brandstofindustrie.

3.    De verzekeringspremie is dermate hoog dat het een aanslag betekent op mensen met een absoluut minimum inkomen. Het is voor deze groep zwaar om nog eens 10% af te dragen voor verzekeringen!!! De premie zou beter gerelateerd moeten zijn aan het inkomen. Zoals het er nu voorstaat, worden de rijken (de grootste roofbouw plegers op moeder aarde) onder ons alsmaar rijker en rijker en de minder bedeelden armer en armer.

Tot slot wil ik ook hier mijn klacht indienen aangaande de gang van zaken bij de indiening van gemoedsbezwaren die in november 2005 is gestart:

1 . Bij de SVB wist niemand welke afdeling zich bezighoudt met gemoedsbezwaren in ziektekosten. Dit geeft aan hoe weinig mensen in NL bewust bezig zijn met de ontwikkeling van de eigenverantwoordelijkheid.

2. De afspraak met dhr. Rob Bakas van SVB was onzorgvuldig:

· Pas na 2 SMSjes reageerde hij verlaat

· De ontmoeting zou plaatsvinden op 22 sept. 06 om 13u. Dhr. Bakas kwam niet opdagen zonder afbericht. 1u na de afgesproken tijd ben ik naar het SVB Zaandam gegaan voor opheldering. Dhr. Bakas was niet op kantoor. De portier heeft gebeld en zijn antwoord aan mij was: “uitgelopen bespreking” en vroeg om excuses. Dit vind ik niet correct: hij had met een korte telefoon aan kunnen geven dat hij verlaat is dan wel zelf het initiatief nemen om mij achteraf zijn verontschuldigingen aan te bieden. Excuses voor een allereerste contact vind ik vreemd, goedkoop en makkelijk. Beter zou zijn dat hij iets extra’s aanbiedt om het te vergoeden!

3. Dat het gesprek persé in mijn huis moet plaatsvinden, zie ik als een motie van wantrouwen: wil je soms kijken of je met één of andere gék of een idioot te maken hebt?
Dhr. Bakas durfde hierover geen uitspraak te doen. Waar is dan de GBA voor??? Moet je zelf eerst uitzoeken met wie je te maken hebt???

4. In het gesprek werd zijn praten en menselijke overwegingen beperkt door de Nederlandse bekrompenheid. Na herhaaldelijke vraag of hij mij überhaupt begrepen heeft zei hij: “Ik begrijp wat u bedoelt, maar ik ben gebonden in mijn spreken door de regels van mijn werk(gevers) waar ik me aan moet houden”.
Mijn bezwaar is gericht op de weigering van de Nederlandse ziekenzorg, terwijl hij er alsmaar ophamert dat ik geen enkele verzekering mag hebben!!!
De slotafspraak was dat ik ook bij de RDW een verzoek moet indienen om als gemoedsbezwaarde te worden aangemerkt. Hij zal dan automatisch door de RDW hiervan op de hoogte worden gesteld ten einde mij als een gemoedsbezwaarde voor de zorgverzekering te erkennen. Maar in de bevestigingsbrief die ik hierover heb ontvangen staat dat als ik de royementsverklaring van de verzekeringen opstuur ik dan pas die erkenning kan krijgen.

5. Waar slaat dit op??? Wat heeft de autoverzekering nou te maken met de zorgverzekering?
Auto hoef je niet te hebben. Van je eigen lichaam kun je dat namelijk niet zeggen. Van de uitvoering van de autoverzekering HOEFT men ook géén gebruik te maken, maar van de zorgverzekering Nederland WIL ik géén gebruik maken, omdat ik eenvoudigweg géén zorg wens te krijgen, ook niet buiten mijn wil om, als ik er bijkans niet in staat zou zijn om mijn onwil kenbaar te maken. Ik refereer u naar mijn Behandelverbod en Niet Reanimerenpas - voor meer informatie verwijs ik u naar de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam (0900-6060606).

Drs. B.H. Liem (   ) – axis-therapy@uwnet.nl
Waterhoen 19, 1511 KN Oostzaan – Noord-Holland
Tel./Fax. 075 – 642.3667; GSM: 06 – 139.22.852

 Ps.: dit document is ook vertaald in andere talen.

 Foto van de hoofdingang van het ziekenhuis in Poona – India:
 Every patient is a picture of god - TO SERVE HIM IS TO WORHIP GOD - J.P. Vaswani